300 meter strandskydd illustrerad med Grönhögen
|

Ett förändrat strandskydd på remiss

Just nu är ett förslag till förändrade strandskyddsregler ute på remiss. Jag har tidigare beskrivit hur nuvarande begränsningar försvårar möjligheterna att hitta byggbar mark på Sydöland.

I dagens inlägg samlar jag länkar och dokumentation, för den som vill sätta sig in i hur man tänkt. Hör gärna av dig om du har synpunkter.

Utredningen tar sin grund i punkt 23 i JÖK (januariöverenskommelsen) “Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade (Utredning tillsätts sommaren 2019. Proposition hösten 2021. I kraft 1 januari 2022).”  

Vi har en möjlighet att påverka för en vettig förändring, och poängtera vikten av att beslutet ligger lokalt (min fetstil ovan) med självbestämmanderätt, något som urholkats rejält på senare år. Likaså inkräktar ett alltför restriktivt strandskydd på äganderätten för markägare. Möjligheten till dispens har visat sig nära noll.

I december 2020 lämnade utredaren förslag om ändrat strandskydd till miljöminister Isabella Lövin, artikel i DN och länk till utredningssidan Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78
Diarienummer: M2020/02032

Läs hela utredningen som pdf-fil

Jag är halvvägs igenom utredningen och har även letat fram beslutet om 300 meter. Claes Elinders bok Rädda Sydöland får ett omnämnande i den nya utredningen på sidan 54. Generellt kan man säga att strandskyddet lägger mer vikt på besökaren än de bofasta. Ett dilemma hela Öland brottas med, balansen mellan turism, boende och lantbruk. 

300 meter strandskydd illustrerad med Grönhögen
300 meter strandskydd illustrerad med Grönhögen

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021. Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/02032 och remissinstansens namn i ämnesraden på e- postmeddelandet. Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.” Läs även “Hur man svarar på remiss“.

Jag var förvånad att Mörbylånga kommun inte var med på listan för remisskommuner, med tanke på att vi har det mest restriktiva strandskyddet på 300 meter. Svaret från miljödepartementet: “Det stämmer att Mörbylånga kommun inte räknas upp på listan över remissinstanser. Detta hindrar dock inte att kommunen kommer in med ett remissvar inom den utsatta tiden. Av remissmissivet framgår vart remissvar ska skickas. Remisslistan omfattar ett stort antal kommuner och urvalet är bl.a. gjort för att få en bra balans mellan landsbygds- och tätortsområden. Tidsplanen för det fortsatta arbetet är snäv. Vi har därför tyvärr inte möjlighet att lägga till ytterligare kommuner på remisslistan.”

Jag letade fram Länsstyrelsens beslut om 300 meter från 2012, där ingår Bilaga 1 som detaljerat går igenom hela Öland med motiveringar. Näringslivschefen Peter Marklund har varit behjälplig att leta fram senaste rundan mellan Regionförbundet och kommunen 2018. Synpunkterna från kommunen är viktiga nog att lägga in som bildfiler.

Vår största utmaning på Sydöland är att hitta byggbar mark utanför detaljplanerat område. Strandskydd, Natura 2000, åkermark, kulturminnnen begränsar möjligheterna. Vi behöver öka antalet permanentboende/mertidsboende. Det ger stabila skatteintäkter, en jämnare belastning av infrastrukturen, service och butiker överlever och landsändan får livskraft. Vi pratar inte om några jättekomplex, utan mindre bebyggelse utspritt i våra socknar. Det underlättar generationsskiftet att kunna stycka av mark så barnen får en stabilare grund att bygga vidare på. Ett mindre restriktivt strandskydd skulle göra det möjligt där det idag är tvärstopp. Det krävs färre permanentboende än turister för att få en bra balans att älska Öland varsamt. Besöksnäringen kan då ligga på en lagom nivå.
Detaljplanerna i Grönhögen är en nyckel. Men det behövs mer. Östra sidan efterfrågar marklägenheter. Det behövs fler tomter i icke tätort. Det lär finnas en vilande detaljplan för norra delen av Albrunna. Hur det ser ut norrut på västra sidan vet jag inte.
De uppenbara målgrupperna för inflyttning är naturälskare, fågelskådare och golfare, människor som redan besöker Sydöland. När vi har ett utbud av tomter och byggprojekt att erbjuda är det dags för riktade inflyttningskampanjer. För att Sydöland ska överleva behöver vi se till att bokedjan fungerar livet ut, ingen ska behöva flytta härifrån på ålderns höst. Mörbylånga kommun sitter med det mest restriktiva strandskyddet, det har redan slagit ut ställplatser och förhindrat ny bebyggelse.

Kommunen tar upp många bra punkter i texten från 2018. Strandskyddsreglerna måste bli mer verklighetsanpassade.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

2 Comments

Comments are closed.