|

Nätverk Sydöland

Nätverk Sydöland hade sitt första möte i december, med överlämning från uppstartgruppen och Kraftsamling Sydöland, introduktion av oss som ska representera socknarna samt en runda vad vi fått med oss som viktiga frågor att lyfta för Sydöland. På kommunens hemsida ligger nu info om nätverket och representanter från de sex socknarna. Även lokaltidningarna informerar Nytt dialognätverk för södra Öland Barometern & Föreningar skall leda utvecklingen för invånare och näringsliv Ölandsbladet.

Logga Nätverk Sydöland

Många bra punkter fördes fram på mötet (vi träffas via nätet än så länge). Jag har plockat in anteckningarna i bredare teman. Nästa möte handlar om att strukturera upp arbetet:

Bygga/bo Stor efterfrågan på hus och tomter på Södra Öland. Viktigt att stycka av och skapa möjligheter för inflyttning. Detaljplaner Grönhögen. Boende, boende äldre, gemensamhetsboende. Viktigt att fundera på geografisk placering. Byggmöjligheter, avstyckning av mark, strandskyddet. Kommunen underlättar så mycket som möjligt.  Gemensamhets boende ett i Grönhögen och ett i Södra Möckleby. Äldreboende. Inflyttning, hur lockar vi mer personer till Södra Öland. Stor förändring dom senaste 60 åren. Vi måste göra en gemensam insats för att skapa utveckling. Det skall vara bra för dom nuvarande boende men även attrahera nya invånare.

Verksamheter Räddningstjänsten otroligt viktig på Sydöland. Gynna företagsamhet. Samsyn lantbruk och turism. Mycket servicefunktioner som försvunnit, bank, systembolag m.m. Kämpa för att få ner i mindre skala. Vad är besöksnäring, finns enorma möjligheter. Något för varje socken att fokusera på. Kulturen borde få en större genomslagskraft. Konserter på Södra Öland. Hembygdsgårdarna har bra utvecklingsmöjligheter. Översyn av dom möjliga lokalerna istället för att bygga nytt. Kalkbrottet Grönhögen, Degerhamns kalkbrott. Grönhögens hamn har stor potential. Företagande Grönhögen, viktigt att ha dialog med Spiroline (vilket Peter har). Skolan, cykelleden. Fibern. Hamnarna, båtfärja m.m. Ödehus, tomma lokaler. Kontorshotell. Håll ögonen på att skolan skall få vara kvar. Samverkan mellan jordbruk och besöksnäring. Skapa nya vandringsleder för att alla skall kunna ta del av det Sydöland har att erbjuda. Skolfrågan är en viktig framtida fråga.

Trafik Hastigheterna generellt i dom olika byarna. (Speciellt sommartid). Kollektivtrafiken, framför allt östra sidan. Cykelvägen. Hastigheten i byarna, vill sänka framför allt på sommaren. Cykelvägen. Cykelleden, toaletter östra sidan. Cykelvägen fyr till fyr har stannat av. Otroligt viktigt för utvecklingen.

VA Kommunalt vatten Mellby och Skärlöv, önskar tätare avstämning. Måste prioritera dom viktigaste åtgärderna och samsas för att nå utveckling över tid och jämvikt östra och västra sidan. Önskemål på den kommunala budgeten att det sätts av pengar till Sydöland. Ta fram siffror på var investeringarna hamnar. Vatten o avlopp. Kommunalt vatten är väldigt viktigt. Finns inte i dagsläget i Mellby och Skärlöv. Saknas kommunalt vatten i Smedby.

Nätverket Sprida information att vi finns så vi kan fungera som en spindel i nätet. Viktigt att vi inte börjar uppfinna hjulen på nytt utan tittar på det som är framtaget historiskt och jobbar vidare med det som är intressant. Viktigt med saker som berör hela Sydöland, prioritera 2-3 saker som är viktiga och genomför dessa. Inte ta fram för många olika förslag och sen blir det ingen verkstad. Vill att omvärlden och kommunen skall få smak för Södra Öland. Se hur fantastiskt det är att bo och verka där. En unik miljö för besöksnäring, kulturnäring m.m. Vi måste systematisera, närmar vi oss slutet i tre frågor måste vi ta fram 3 nya att jobba vidare med så att det alltid finns ämnen att jobba med. Alla 6 socknar tar fram en agenda och sen ser vi hur vi prioriterar och systematiserar. Fiber hade inte funnits om det inte hade varit för samverkan.

En del av punkterna handlar om saker som antingen är på gång (t ex detaljplanerna i Grönhögen) eller som redan finns (skolan i Södra Möckleby). Det jag kan tänka mig nätverket vill ha är en återkommande avstämning. För att vara helt säkra på att arbete fortskrider.

Det är ju inte meningen att vi ska göra jobbet, utan ta ut riktningen, det här behövs för ett framtida Sydöland.

”Varsam utveckling som förstärker det som gör Sydöland unikt” är min personliga grundtanke. Vi har nog alla besökt överexploaterade turistorter. Kan vi öka permanentboendet och mertidsboendet får vi en stabil grund att bygga vidare på.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

One Comment

Comments are closed.