| |

Detaljplaner Grönhögen status sep 2020

Varför är detaljplanerna så viktiga? Trenden har vänt, idag flyttar folk från städer, de söker sig till landet, till mindre orter, där bykänslan finns kvar och man kan bo granne med maten och naturen. Man söker en plats där tryggheten och lugnet ger livet en djupare mening. Med fiberbredband kan du jobba på distans, något som alltfler upptäckt detta märkliga år 2020. Alltfler söker en bostad på Öland, men var ska de hitta en tomt, en bostad, en plats att driva företag?

Karta från Hemnet, 20200924, alla bostadstyper som finns till salu

En kartsök på Hemnet visar hur skralt utbudet är. Visst, vi kan locka folk att flytta hit, men utan byggklara tomter blir det meningslöst. Först måste detaljplanerna bli klara! Enligt mäklare och husföretag är Grönhögen mycket attraktivt. Får vi inte en inflyttning kommer södra Öland att dö ut, och därmed all service som turisterna förväntar sig, då försvinner även besöksnäringen.

Vad händer med detaljplanerna i Grönhögen?

Ytongområdet

Ventlinge 7:62, Grönhögens hamn & centrala delar

“Syftet med planen är att skapa attraktiva boendemöjligheter med olika boendeformer samt att utveckla en möjlighet till boende i anslutning till golfbanan, Linksgolf Öland. Planen ska även möjliggöra att befintliga verksamheter utvecklas och att nya verksamheter kan tillkomma i hamnen. Ytterligare ett syfte är att skapa möjlighet för nya rekreationsmöjligheter längs strandlinjen.”

Artikel i Barometern Grönhögen: Betongfabrik kan ersättas med bostäder

Utredningar som kommer att påbörjas och pågå under hösten är:

  • Förorenad mark
  • Strandskydd
  • Dagvatten
  • Klimatskydd 
  • Naturvärden

Kommunen har en egen miljöhandläggare, som hanterar en avsevärd del av arbetet. Det förenklar och gör hela processen smidigare:

“håller jag på att sammanställa kända naturvärden, vilka framförallt är koncentrerade till kustområdet. Jag håller också på att sammanställa det som sedan tidigare är känt när det gäller förorenad mark, vilka provtagningar som har gjorts tidigare. Vi räknar med att det kommer att behöva göras kompletterande provtagning för att få en mer heltäckande bild.”

Planarkitekt är tillsatt (inget händer med detaljplaner förrän a) politiker, dvs samhällsbyggnadsnämnden, beslutar att den ska upp på verkställandenivå och b) miljö- och bygg sätter en planarkitekt att göra jobbet). Väntelistan är rätt lång. Under många år har kommunen prioriterat att göra Färjestaden till stad, utvecklingen av mindre orter och byar har fått stå tillbaka. Nu är det Grönhögens tur, därefter hela östra sidan.

Planarkitekt är Fredrik Merling som även kommer att jobba med Färjestaden tillsammans med en annan planarkitekt. Redan denna vecka är det möten med markägare och diverse intressenter. Fantastiskt att detta är igång och bollen börjar rulla. Även utvecklingen av hamnen hänger på att denna detaljplan blir klar.

Syrenvägen

Ventlinge 7:62, Bostadsområde mellan Nybovägen och Syrenvägen.

Kommunens mark Syrenvägen – Nybovägen

Hösten 2018 skrev kommunen ett samarbetsavtal med MBAB. Kommunen skulle stå för byggklara tomter och MBAB bygga hyresrätter. Kommunen äger marken, och överlåtelse för eventuella hyresrätter sker om och när det blir aktuellt att utöka beståndet.

Vid samma tidpunkt köpte MBAB tomten Ventlinge 7:33 Nybovägen 14 av kommunen för att i framtiden bygga en ny hyreslänga, 4 marklägenheter likt de andra längorna. 2:or på 62 kvm. Det lär nog dröja till åtminstone 2022 innan det blir aktuellt.

En ansökan om planbesked skickades in hösten 2019. Förutom boende planeras för framtida förskola och seniorboende. “Byggnation enligt inlämnat förslag till situationsplan med våningsantal stämmer dåligt med översiktsplanens intentioner samt platsens förutsättningar. I planen krävs att den föreslagna bebyggelsen anpassas till den befintliga bebyggelsen i Grönhögen och till platsen och dess omgivningar.”

Första förslaget 2019, hyreskaserner i 4 våningar. Reaktioner i byn var allt annat än positiva.

Sen har ingenting hänt. Det finns ingen handläggare som jobbar med området. MBAB har i nuläget inte planer/behov att bygga hyresrätter i Grönhögen. Däremot finns det en grupp som vill bygga gemensamhetsboende samt en efterfrågan på byggklara tomter för bostäder och verksamheter.

Det finns en befintlig detaljplan för området från 1965

Befintlig detaljplan M28. Här har man tänkt mycket grönyta, en skarp kontrast till 2019 års förslag.

Det visar sig finnas en mellanplan, tack Lennart Åberg som skickade detaljerna.

Även 2003 tänkte man mycket natur.

Södra Möckleby Sockenförening drog igång en studiecirkel 2019 om möjligheter för seniorboende. De har gjort ett gediget arbete, med väl genomtänkta planer för gemensamhetsboende i både Södra Möckleby och Grönhögen. Studiecirkeln Bogruppen Grönhögen planerar gemensamhetsboende 8 – 10 lägenheter 2:or & 3:or. Tomtmarken de sökt option på ligger ovanför ruinen på Nybovägen. De väntar på besked och att detaljplanen kommer igång.

Jag tror det småskaliga är vägen framåt. Att det finns möjligheter att bo kvar så nära som möjligt, med mindre enheter lokalt. Nära vänner och tidigare grannar. Så borde man även tänka om skolor, som det var förr, flera klasser i ett rum. Barnen får en lugnare och tryggare uppväxt, med skolan i samma by, eller i alla fall närliggande. Som vi ser ovan har tidgare planer bestått av en stor portion natur. Grönhögen är en by på landet, inte en stadsmiljö där grannar bor tätt inpå.

Det är kommunen som tar fram detaljplanen. Om MBAB inte är redo borde man lätt kunna reservera mark för eventuella framtida behov av hyresrätter. Nu behövs en handläggare. Kommunens plangrupp går igenom prioriteringslistan 8 oktober. Där borde Syrenvägen hamna på prio 1. I stället för små pusselbitar bör man se Grönhögen som en helhet, där detaljplanerna utvecklas parallelt. Jag kommer skicka in en skrivelse. Vill du hjälpa till att formulera den?

Fotbollsplanen

Ventlinge 7:91, Bollplanen öster om väg 136. 

Här rullar det på, förslag har gått ut till markägaren och miljöhandläggaren jobbar parallellt: “har jag börjat titta på bedömning av naturvärden för området, där länsstyrelsen vill att vi även bedömer påverkan på intilliggande område (Stora Alvaret).”

Planförslaget är tomter på minst 800 kvm, för hus upp till 100 kvm, som till exempel generationsboende. Familjemedlemmar har flyttat, huset är för stort, man vill förenkla boendet, men ändå ha kvar ett eget hus i byn. Markägaren hjälper dig att bygga.

Planarkitekt är Anders Andersson. Om allt rullar på går detaljplanen ut på samråd i höst.

Parboäng

Här ligger strandskyddet som en våt filt. Just nu är det stiltje. Planarkitekt är Anders Andersson.

Kommunen gav positivt planbesked, länsstyrelsen sa blankt nej pga strandskydd. Medutvecklare drog sig ur. Dessutom, när mark angränsar tätort måste tätort utvecklas först innan man får ta ny mark i anspråk. Ännu en viktig pusselbit varför detaljplanerna för hela Grönhögen är så viktiga. Får vi bara loss de andra har markägarna helt nya utvecklingsmöjligheter.

Redigerat 26 september Dels ny info Syrenvägen, dels tydligare text /Eva Dillner

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

15 Comments

  1. När man läser detta inlägg kan man tro att södra Öland är ett av världens mest expansiva utvecklingscentrum. Eller har vi att göra med ett slags nirvana följt av ketchupeffekt? 😉

  2. När man läser detta inlägg kan man tro att södra Öland är ett av världens mest expansiva utvecklingscentrum. Eller har vi att göra med ett slags nirvana följt av ketchupeffekt? 😉

Comments are closed.