Vad händer i Nätverk Sydöland?

Dela

Infoblad för Nätverk Sydöland finns nu i flera versioner, ensidig A4, en dubbelsidig A4 och en dubbelsidig A5. Tanken är att de ska passa både att t ex sätta upp på anslagstavla men också lägga i brevlådor. 

Möten 7 april och 5 maj 2021

På mötet 7 april hade vi avrapportering från arbetsgrupperna först men då hann vi inte med så mycket av huvudämnet, Vilken bukett av ord beskriver Sydöland?. Till mötet 5 maj skickade vi in våra rapporter innan med möjlighet att ställa frågor på mötet, och fortsatte dialogen om buketten av ord.

Info om äldreomsorgsplan, strandskyddsremiss och drivmedelspumparna

  • Äldreomsorsplanen är ute på remiss till och med sista maj. Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens äldreomsorg – Mörbylånga kommun (morbylanga.se) 
  • Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att lämna ett remissvar till Strandskyddsutredningen, mycket tack vare att Nätverket uppmärksammat detta.
  • Ö-pumpen i Södra Möckleby är till salu. Till sommaren 2022 behöver rören bytas ut vilket kan medföra att det också behöver saneras. Miljöhandläggare på kommunen undersöker vad som gäller kring ansvar vid sanering. Finns intresserad köpare men frågan om sanering är relevant. Bilverkstan i Seby behöver också nya rör och tankar och dessutom eventuellt flytta pumparna längre från byggnaden. Undersöker olika vägar. Eva E undersöker möjligheten att söka stöd för investeringar.

Vilken bukett av ord beskriver Sydöland? Vilken besöksnäring vill vi ha?

På grund av kort tid ger Johan en introduktion så får vi fortsätta diskussionen vid nästa möte: Stora förändringar har skett i landskapsbilden de senaste åren: golfbana, sandrev, dammar, maskinhallar, cykelvägen. Vad tycker UNESCO om detta? 
Aktiviteter som kännetecknar Sydöland: golf, fåglar, konst, vandring, cykling, surfing, bad. Mountainbike kan vara något att utveckla. Badplatserna är i dagsläget för små och för få, vart ska alla barnfamiljer som kommer till Eketorp bada? Många besökare efterfrågar en specifik ”plats” att utgå från för att uppleva Världsarvet. Viktigt att vandringslederna inte går på cykellederna, det är inte vad vandrare efterfrågar. 
Viktigt att besökare inte kommer till södra Öland och förväntar sig ”Böda” utan att det är lugn, ro och natur som gäller. Samtidigt kan vissa aktiviteter förstärkas och lyftas fram som t ex konserter och andra kulturevenemang.
Fortsättning på diskussionen från förra mötet.
Fågelskådare, friluftsmänniskor, husbilar, konstnärer, golfare.
Barnfamiljer är en viktig målgrupp. De som kommer på besök som barn kommer ofta tillbaka som vuxna och kanske bosätter sig. Viktigt att det finns kulturella och intressanta besöksmål för dem samt bad. Gräsgårds hamnförening har skaffat flytbryggor som ska göra det möjligt att bada i Gräsgårds hamn.
Världsarvsveckan kommer bli framflyttad till två helger i höst, 10-12 respektive 17-19 september och istället kommer en broschyr ges ut i sommar med info om vad som händer i Världsarvet.
Naturkartan Mörbylånga kommun – Öland | Naturkartan har bra info om vandringsleder, rastplatser och bad. Digitala tipsrundor – Mörbylånga kommun (morbylanga.se) Kommunens digitala tipsrundor kan också vara inspiration för friluftsaktiviteter: Digitala tipsrundor – Mörbylånga kommun (morbylanga.se)
Mellby Ör Inn har olika målgrupper olika årstider: Vår och höst riktar man sig mot naturturism, sommar mot barnfamiljer och internationella gäster och på vintern mot lokalbefolkningen.
En minibondgård hade varit ett intressant besöksmål på södra Öland där man kan klappa lantbruksdjur.
Man kan inte kräva av befintliga företagare att de ska bedriva ännu fler verksamheter, det krävs att fler startar upp.
En idé kan vara att underlätta för privatpersoner att anlägga små ställplatser, kanske bara för ett par husbilar. Det kanske kan leda till att de också utvecklar mer verksamheter sen som tex café, guidningar m.m. Ett dilemma är att man kan behöva bygglov för att anordna ställplats och bygglovsavdelningen är självfinansierad. Går inte att diskriminera så att några får billigare bygglov än andra. Peter M undersöker läget med Plan o bygg.
Något som kan hindra personer från att starta verksamheter är rädsla för att tillstånd ska bli överklagade. Ett dilemma med att många som besöker och flyttar till södra Öland vill ha lugn och ro och därmed kanske inte vill ha fler besökare eller verksamheter.
Viktigt att skötsel av leder och reservat är bra när det kommer mycket besökare. Ylva tipsar om att kontakta Länsstyrelsen om man upplever att skötseln är otillräcklig, det finns ofta en kontaktperson för varje reservat. När Gräsgårds hamnförening kontaktade Länsstyrelsen angående de intilliggande sjömarkerna rustade Länsstyrelsen upp med hjälp av föreningen.
Vi kan återkomma till diskussionen längre fram om nya frågor eller idéer dyker upp.

Äldreomsorgsplanen
Eva D och Eva E var med på remissmöte om Äldreomsorgsplanen. 
Bemanningen på hemtjänsten i Degerhamn har förbättrats bland annat tack vare en extra semestervecka. I framtiden kan man kanske ta hjälp av teknik för att lösa en del av bemanningsfrågan. Till exempel har kommunen testat övervakningskameror i hemtjänsten nattetid för att slippa väcka personer i onödan, vilket varit uppskattat.
Inte aktuellt med ett särskilt boende på Sydöland med anledning av att prognoserna pekar på att det kommer bli betydligt fler äldre i Färjestaden och det är kostsamt med små enheter. Däremot finns intresse för att samverka med de grupper som vill bygga seniorboenden i Södra Möckleby och Grönhögen.
Trygghetsboendet i Södra Möckleby kan förlänga livslängden genom att man håller sig pigg längre än om man flyttat till ett särskilt boende.
Eva D har lämnat ett remissyttrande. Vi kom fram till att alla som vill skriver egna remissyttranden och att Nätverket inte gör något gemensamt yttrande.

Mackar
Krav på nya rör för både pumpen i SM och Seby sommaren 2022. Det kräver provtagning och ev. sanering av marken. Vid behov av sanering förelägger kommunen en ansvarig, oftast nuvarande ägaren. Denne kan sedan rättsligt ställa krav för att få fler att vara med och betala.
Pumpen i Seby behöver dessutom nytt tillstånd från Räddningstjänsten och troligtvis krav på att flytta pumparna längre från verkstan, installera oljeavskiljare m.m.
Går att söka bidrag från landsbygdsprogrammet för att investeringar i drivmedelsstationer men inte för sådant som krävs enligt lag, investering i nya rör kanske kan beviljas.
Situationen är svår. Vi fortsätter diskussionen på nästa träff.

Övrigt
Hur ska vi informera om vad vi gör? Vilka vägar ska vi använda? Kanske göra en sammanfattning inför sommaren? Lägga ut minnesanteckningar på webben? Vi fortsätter diskussionen på nästa möte.
Yttrande om strandskyddsutredningen inlämnat, Peter M skickar ut detta till gruppen.
Fredrik Meurling, ansvarig för detaljplanerna i Grönhögen, och Per-Olof Johansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden vill gärna träffa Nätverket och berätta om planerna samt lyssna in tankar. Eva D bjuder in dem till nästa möte med Bo-gruppen, inklusive övriga i Nätverket. Bra om många kan delta.

Rapporter från arbetsgrupper inför båda möten

VA- Gruppen (Agneta och Anna-Lena) #1 Mellby Ör in har blivit erbjudna att ansluta sig till kommunalt vatten söderut om de gräver själva. De ska träffa VA för att diskutera detaljerna kring denna lösning. Ett frågetecken är om fler i Mellby blivit erbjudna samma lösning och om trycket är tillräckligt stort för det. I så fall skulle man kanske kunna dela på grävkostnaden. En fråga är också om kommunen är skyldig att ordna med VA om ett visst antal hushåll kräver det. Från Lagen om allmänna vattentjänster:
6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.
VA-gruppen undersöker vidare. Om intresse finns kan vi bjuda in någon från VA vid kommande träff för att berätta mer.
#2 Lite historia:  Mellby Ör Inn började denna dialog 2008 innan vår byggnation. VA-avdelningen på den tiden talade om för mig att om jag bara kunde hitta 3-4 andra hushåll i byn som behöver vatten så ska det säkert gå att ordna.  2009 gick jag runt i byn och gjorde en namninsamlign på hushåll som vill ansluta till kommunalt vatten då. Jag fick ihop 11 hushåll som var villiga att ansluta. VA talade om för mig att jag gjort en fin sammnaställning och att de skulle återkomma 2013. 2013 fick vi till svar att vi tyvärr inte fanns med i planen förrän tidigast 2020. Nu står det i planen 2025 men att detta kan komma att ändras.
Mellby Ör Inn tog upp en ny dialog om vattensituationen i Mellby redan i vintras innan arbetet i Nätverksgruppen startat.
Vi mottog ett förslag på avtal där vi erbjuds rätten att själva gräva och lägga ner en ledning till vår fastighet för att kunna ansluta till kommunalt vatten som finns i Mellby Torp. Anna-Lena och jag läste avtalet och kom fram till att detta kan vara en praktisk lösning om det vore möjligt att ansluta alla hushåll i byn som är i behov av vatten. Jag skickade förslaget till Jens och Peter. Vi undersöker möjligheterna att göra på liknande sätt i Bjärby med ca.10 hushåll.
Vi kommer att ha ett schemalagt möte via team mellan oss Peter och VA nästa vecka för avstämning.

Cykelgruppen Peter, Hans, Ylva, Eva D #1 Peter redogjorde för nuläget. Frågan ligger hos kommunalförbundet som letar mer finansiering för de kvarvarande 10 % som är sträckorna Grönhögen-Ottenby-Näsby, Solberga-Skärlöv, samt vid kommande trafikplatsen i Algutsrum. Kommunförbundet har skrivit till Regionen och frågat om medfinansiering men inte fått svar än. Samtidigt förbereder kommunförbundet en skrivelse till Trafikverket om att leden ska bli nationell cykelled, vilket den tydligen kan bli i sitt nuvarande tillstånd. Sträckan Solberga-Skärlöv anses lättast att genomföra. Tidigare har förslaget fått avslag från Länstyrelsen men nu arbetar man med en ny ansökan till Länstyrelsen. Ett förslag från Ulrika är att dra cykelleden genom Näsby med streckade markeringar på bilvägen, på liknande sätt som Trollhättevägen i Mörbylånga. Ett problem med den lösningen är alla bilar som står parkerade längs med vägkanten sommartid. Cykelgruppen ska diskutera vad man kan göra för att underlätta, påskynda arbetet.
#2 Vi hade möte i gruppen den 13/4 och diskuterade läget. Inget nytt hade skett sedan rapporteringen till nätverket 7/4. Viss oenighet i gruppen ang. möjligheterna att kombinera vandrings- resp cykelled och den fortsatta leden Torngård-Skärlöv. Eva D. har hämtat in Trafikverkets riktlinjer och standards för cykelleder liksom samrådsdokumentet Solberga Skärlöv. Nytt möte planerat till 11/5 och 24/5.

Kultur, konserter, hembygdsgårdar Lisa, Ingela och Ylva: #1 Gruppen undrar vilken typ av konserter som efterfrågas och ber att vi ska fråga runt i våra föreningar. Maila svar till Lisa. Gruppen funderar också över om det finns intresse från de föreningar som driver samlingslokaler av att samverka kring renoveringar, tillgänglighetsanpassning mm, tex söka bidrag och inhämta offerter gemensamt. Nätverket skulle i så fall kunna hjälpa till med det, kanske bjuda in till ett inledande möte. En fråga till Nätverket och våra respektive föreningar är vilka förbättringar vi skulle vilja se i våra samlingslokaler. Finns det andra saker som gruppen skulle kunna jobba med för att komma närmare visionen om att vara en ledande kulturkommun?
#2 Vi pratade mycket om samarbete, både mellan olika kulturgenrer och föreningar. Vi tror att alla vinner på samarbete; man når ny publik, man delar kostnader och man kan kanske dra nytta av varandras kompetens. Kultur är ett brett ämne så där bör finnas möjlighet till nya spännande lösningar och kombinationer. En viktig förutsättning för att aktiviteter och event ska nå ut till invånarna, menar vi, är att vi har tillgängliga och ändamålsenliga lokaler.  Det kan också finnas behov av att, för en billig peng, kunna hyra t ex en ljudanläggning eller annan utrustning som inte behöver vara stationär. I arbetet framåt avser vi att försöka kartlägga föreningarnas behov och se om det finns intresse för samarbete. För att kunna gå vidare behöver vi nätverkets hjälp att hitta lämpliga kontaktpersoner i hembygdsföreningar, byggnadsföreningar , byalag etc som har ansvar för resp. sockens samligslokal(er). Inbjudan till Lilla Jazzfestivalen och jazzkurser i sommar.

Bofrågor Eva D, Marion, Hans, Lisa: #1 Har haft en första träff där man bland annat diskuterade vad seniorboendegruppen gör. De har precis blivit beviljade utvecklingsmedel till bl.a. arkitektskisser. Kommunens kommande inflyttningskampanj diskuterades och målgrupperna för den samt att det i första hand behövs fler tomter på Sydöland. En del i kampanjen blir därför att kontakta markägare för att få fler att stycka av. Gruppen fortsätter diskussion med bland annat mäklare om vad som efterfrågas och vart det kan vara intressant att stycka av tomter.
#2 Peter Hallberg, mäklare Fastighetsbyrån var inbjuden för att hjälpa oss förstå mer vad som efterfrågas. Eva Engström kommer använda del av inflyttningskampanjen att få loss fler tomter. “Allt säljer” inledde Peter. Hur går vi vidare i kontakten med markägare, Eva E jobbar vidare med förslagen. Efter första mötet fick vi lista som Eva Hansson samlat ihop om byggmöjligheter i Södra Möckleby, där ser det ljust ut, både att tomter säljer och att det finns mer mark. Ventlinge får ju ett bra utbud när detaljplanerna släpps. Östra sidan intressant. Smedby finns få möjligheter i jordbruksmarkerna. De stora frågorna från köpare är fiber och VA. Intressenter primärt från Stockholm, Höglandet och Linköping. Bästa kunder fågelskådare. Förhandsbesked behövs, avstyckning kan läggas i försäljningen. Mer än 3-4 tomter kräver detaljplan.Jag var med på ÄO plansmötet kvällen innan, vi var några få intresserade medborgare, alla från Sydöland. Det kommer behövas ett äldreboende cirka 2028, om det skulle läggas på Sydöland, behöver vi i alla fall se var det finns byggbar mark. Ingen vet hur man kommer tänka i framtiden, men ett biståndsbedömt enplansboende med 40 platser behöver en tomt på cirka 20 000 kvm. Mycket hänger på hur vi lyckas med inflyttning när bostadsbyggandet tar fart.Fritidsboende, är de skrivna där de haft sin huvudsakliga dygnsvila? Vad behövs för att de ska flytta hit? Kanske kan vara del av inflyttningskampanjen?Inventera ödehus? När gårdar slås ihop, eller man bygger nytt… den största anledningen att man inte säljer är att man inte vill riskera klagomål om lantbruket, dofter och ljud, och tvingas lägga ner delar av verksamheten. Husen används för uthyrning och som personalbostäder. Vi går inte vidare med frågan nu.Bifogar sammanställning av enkät Kraftsamling Sydöland om inflyttning. Svaren om fördelar speglar buketten av ord vi ska prata om.Eva E skickade länk till folkräkning, tyvärr hängde inte urvalet med, hur lägger man in rätt koder? Ytterligare en input till mötet ikväll är befolkningsstatistiken på Sydöland, som tyvärr minskat de senaste åren.

Samsyn turism/lantbruk och Kalkbrotten Tova, Anna-Lena, Eva D. Har ännu inte haft något möte men det hänger ihop med diskussionen som påbörjas senare under mötet, om vilken typ av turism vi vill attrahera.

Jag har dessutom skrivit flera inlägg på bloggen om specifika ämnen. Klicka på länken så kommer du till fliken Sydöland.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts