Hur kan jag puffa min kommun till bättre villkor för konstnärer?

Sakta men säkert anammar kommuner bättre villkor för yrkesverksamma konstnärer. Vi kan hjälpa dem på traven. En första fråga till kommunens nämnd med ansvar för kulturfrågor kan se ut så här:

Hej!

I de flesta kommuner är ersättningar till konstnärer vid utställningar en politisk fråga. Därför bollar vi frågan till er:

Hur planerar ni för tillämpning av MU-avtalet i kommunens utställningslokaler?
Som del av den senaste kulturplanen för Region xxx ingår att arbeta för att öka antalet utställningsarrangörer som tillämpar MU-avtalet.
MU-avtalet kom till för att man insåg det självklara i att konstnären skulle få betalt för utfört arbete och inte längre verka som konstsamariter.
När MU-avtalet trädde i kraft 1 januari 2009 var kulturministerns vision att MU-avtalet ska gälla alla arrangörer i hela landet.
Ni kan läsa mer om MU-avtalet på Kulturrådets sida
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bildochformkonst/Utstallningsersattning/
och på KRO KIF
http://www.kro.se/mu-och-avtal

Vänliga hälsningar

Så småningom svarar de, ibland får man skicka mailet igen, ibland är det enklast att ringa för att fråga om de haft tid att titta på ärendet. Kulturpolitik innehåller så många olika aspekter att det är få som är insatta i alla delar. Därför är det rimligt att ge dem lite tid att läsa på innnan man puffar igen. Efter interna diskussioner kommer det antingen en förändring i policy eller ett rätt typiskt:

Nämnden kommer att ge förvaltningen i uppdrag att se över denna sak och komma med ett förslag.

Då kan det vara bra att följa upp med uppmuntran och lite hjälp på traven. Ett exempel:

Varmt tack för svar. Glädjande att nämnden tar upp frågorna om de konstnärliga ersättningarna. 1% regeln belastar ju byggnadsbudgeten och är på så vis enklare att implementera. Utsmyckningar kan vara både fast och lös konst. I vissa fall, där byggnadens användning kommer att variera över tid, är den lösa konsten betydligt enklare att flytta runt och anpassa efter behov. God hjälp finns att få för att på bästa sätt implementera 1% regeln via konstkonsulterna på Konstnärscentrum, utbildade via Arbetsförmedlingen Kultur Media.

MU-avtalet innehåller ju flera delar. Att budgetera den upphovsrättsliga utställningsersättningen till F-skattade konstnärer är en bra början. Att ni redan nu har en budget för inköp av konst är mycket positivt, samt att inköpen sker från utställningar i kommunens regi. Transport av konstverken sköts ofta av en vaktmästare i en kommun, att erbjuda konstnärerna detta kräver alltså inte en extra budget. Att skriva avtal med BUS för publicering av bilder på till exempel hemsidor är ett billigt och enkelt sätt att respektera upphovsrätten. I vissa kommuner passar man på att arrangera för skoleleverna att träffa konstnären, som då betalar för konstnärens tid. I till exempel Region Västra Götaland har regionen gått in och öronmärkt pengar för konstnärernas medverkansersättning, så konstnärerna får betalt för den tid det faktiskt tar att arrangera en utställning. Samtidigt ökar antalet kommuner som följer MU. Många steg i rätt riktning.

En konstutställning är i första hand en upplevelse. Besökaren går på en
upptäcktsfärd, blir inspirerad, berörd, ser något nytt eller får ett annat perspektiv.
Konsten påverkar oss bortom logikens rum, väcker våra känslor
och vaggar oss in i ett annat tillstånd. För en stund kan vi drömma oss bort
till en annan värld. Konst väcker tankar, skapar en dialog samt förmedlar
kontakt när vi minglar.
Konst är mycket uppskattat. Det säger besökarna. Med entusiasm. De blir
inspirerade att döpa målningar och skapar berättelser runt motiven. De
blir sporrade att skapa något själva, kreativiteten väcks och idéer flödar.
Men hur många går på en utställning för att köpa konst? Ytterst få. För 99%
av besökarna är det själva upplevelsen som är poängen.

De offentligt finansierade utställningslokalerna fyller en viktig funktion för besökarna. Som icke vinstdrivande är det kutym att inte ta provision på försäljning. I de flesta kommuner jag ställt ut i är syftet med galleriet att erbjuda bredd och djup; att visa konst från skolan, från föreningar, från konstnärer vare sig de skapar på fritiden eller som företagare.

Sen håller man tummarna att det blir några bra steg i rätt riktning. Om några år kan man återkomma och puffa för nästa inkrement. Målet är att konstnärer ska kunna leva på sin konst genom att få de ersättningar de är berättigade till.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts