Information om SHEN terapi – Tove Asmussen

Information om SHEN terapi av Tove Asmussen (Nærværende artikel blev publiceret i det norske blad “Alternativt Nettverk” i nr.6/l997 – i en lidt ufuldstændig version).

Information om SHEN®* terapi af Tove Asmussen.
* SHEN® er ett registreret “Service Mark” for the SHEN Therapy Institute, Sausalito, California, USA
I sommeren l993 fik jeg gennem en canadisk gæst kendskab til en bog, som senere viste sig at få stor betydning for mit liv. Bogen, “Handbook of SHEN”, beskriver teorierne bag og udviklingen af en følelsesfrigørende terapi, som på daværende tidspunkt var helt ukendt både her i Danmark (hvor denne artikels forfatter er hjemmehørende) og i det øvrige Skandinavien. Der er tale om en såkaldt “hands-on” terapi, hvor terapeuten lægger sine hænder på klientens fuldt påklædte krop i nogle bestemte mønstre med det sigte at frigøre spændinger i kroppen og samtidig frigøre de fortrængte eller undertrykte følelser, som – fastholdt i kroppen – betragtes som den egentlige årsag til spændingerne der. (Og i manges ører lyder dette nok ikke umiddelbart som noget nyt).Terapien er udviklet i USA i perioden fra l977 og frem gennem 8o-erne af en forsker ved navn Richard R.Pavek. Han har givet terapien det for os lidt omstændelige navn: SHEN® Physio-Emotional Release Therapy – i daglig tale dog blot:  SHEN terapi. Der er, som det fremgår af navnet, tale om en fysisk-følelsesmæssig frigørelsesterapi, og SHEN står for Specifik Human Energy Nexus (specifikke menneskelige energiforbindelser/sammenhænge).For Richard Pavek begyndte hans omfattende forskningsarbejde i forbindelse med udviklingen af denne terapi  ved en såkaldt “tilfældighed”, hvor han i l977 (efter at have afsluttet en karriere i erhvervslivet til fordel for en ny indenfor det alternative behandlingsområde) med nogen skepsis deltog i en workshop, hvor deltagerne skulle arbejde med kroppens subtile energier.  Undervejs i forløbet oplevede han her, på trods af sin skepsis, nogle overraskende og ganske dramatiske reaktioner og fænomener både hos sig selv og hos nogle af de øvrige deltagere – fænomener, som han hverken kunne benægte eller bortforklare, hvorfor han ret kort tid senere besluttede sig for at gå i gang med at undersøge, hvad der egentlig var tale om.Selv var Pavek videnskabeligt orienteret med uddannelse indenfor kemi, elektronik og luftfart, og han havde som udgangspunkt en mening om, at de reaktioner, han havde været vidne til, måtte have noget at gøre med fysik snarere end med magi og metafysik. Og efter en tid kom han frem til, at det var sandsynligt, at det, han havde været i berøring med på den omtalte workshop, kunne være et “subtilt energifelt”, knyttet til den menneskelige krop. Og hvis det forholdt sig således, var det yderligere sandsynligt, at det var underlagt de samme grundlæggende principper, som gælder for andre systemer indenfor fysikken – og her nævner han elektricitet, bevægelse i magnetfelter, bevægelse i skydannelser samt bevægelser i vandet, som de kendes fra hydraulikken. Han ræsonnerede videre, at hvis det viste sig at holde stik, at et sådant menneskeligt “energifelt” findes, og at det følger bestemte love, vil det betyde, at når det er forstået, vil også de fænomener og reaktioner, han oplevede under workshoppen, kunne gentages og kodificeres og altså gøres til genstand for en mere videnskabelig undersøgelse.Alle disse overvejelser blev begyndelsen til mange års intensiv forskning, som har skabt langt større klarhed over, hvad mange kalder kroppens “subtile energifelt”, dette uhåndgribelige felt, som til alle tider har været det, man har søgt at påvirke gennem de mange former for “hands-on healing” eller “energi-healing” (og som i forskellige kulturer har haft forskellige navne), men som der endnu ikke er udviklet måleudstyr for, hvorfor det aldrig er blevet taget videnskabeligt alvorligt. I SHEN litteraturen anvender Pavek konsekvent betegnelsen biofelt (biofield)* for dette “energifelt”, som alt liv i kroppen synes at være afhængig af. Det er den betegnelse, som i USA er vedtaget af den nationale “sundhedsstyrelses” afdeling for  Alternativ Medicin. Her har man ønsket definitivt at komme bort fra betegnelsen “energifelt”, da anvendelse af ordet “energi” i denne  forbindelse er uheldigt og misvisende, hvis man vil tages alvorligt i videnskabelige kredse.
* Følgende definition på kroppens “biofeld” er vedtaget: a fluxive, massless medium with the distinctive property of being bioeffective. Og dette biofelt bliver således at betragte som “the operative mechanism” i alle former for hands-on healing.

Den større klarhed over kroppens biofelt, som Paveks forskning har skabt, drejer sig primært om bevægelsesmønstrene i dette felt og afsløringen af, at disse rent faktisk følger samme grundlæggende lovmæssighed, som er kendt indenfor andre felter indenfor fysikken. Men den omfatter også afsløringen af forskellige, overordentlig betydningsfulde centre beliggende indenfor biofeltet.Og erkendelsen af disse forhold har haft afgørende betydning for den måde, SHEN terapien er blevet udformet på.

En anden del af de teorier, som i dag danner grundlaget for SHEN terapien, drejer sig om følelse. Om den menneskelige følelsesoplevelse og om følelsernes indflydelse på kroppens biologiske funktioner. Tilblivelsen af disse teorier    er præsenteret i “Handbook of SHEN”, hvor Pavek fremfører omfattende og meget interessante analyser, som leder frem til, at følelse hverken kan være et biprodukt af vores tænkning eller et resultat af biokemiske processer i kroppen (repræsenterende to modeller vi hidtil har haft at vælge imellem), men at det tværtimod er tvingende nødvendigt for os, at vi begynder at betragte følelse som en selvstændig faktor, der har en meget betydningfuld indvirkning på kroppens biologiske processer, og som primært udfolder sig indenfor de centre i biofeltet, som i SHEN litteraturen kaldes “følelsesmæssige centre”.

Pavek går videre derfra og kommer frem til, at når en følelse er opstået, opleves den umiddelbart både i sindet i form af tanke og i den fysiske krop som det, han kalder “somatic affect”. Forståelsen af begrebet “somatisk affekt”  er væsentlig i SHEN teorien, da det er med til at forklare, hvorfor det er muligt at få terapien til at virke. Begrebet defineres som “den del af den samlede følelsesmæssige oplevelse/erfaring, som opfattes og sanses af den fysiske krop”. Og Pavek mener, det er denne dobbeltvirkning af følelsen: i sindet i form af følelsesmæssigt ladede tanker – og i kroppen i form af den somatiske affekt, som gør netop følelsen til den sammenkædende mekanisme mellem sind og krop i alle tilfælde af de såkaldte psykosomatiske sygdomme eller dysfunktioner.

Den rent kropslige oplevelse af et følelsesmæssigt traume bevirker nemlig, ifølge Pavek, en automatisk udløst sammentrækning af kroppens væv lokalt i det område af kroppen, hvor følelsen opleves. Der er angiveligt tale om kroppens forsvarsmekanisme (Auto Contractile Pain Response), på samme måde som den velkendte “splintringsrefleks” udløses ved fysisk smerte i forbindelse med f.eks. et knoglebrud og får alle muskler omkring bruddet til at trække sig sammen. At noget tilsvarende sker i forbindelse med kroppens oplevelse af en følelsesmæssig smerte forklares  af Pavek med, at kroppen ikke er i stand til at skelne mellem en udefra kommende smerte og en “indefra” kommende smerte.

Men disse forhold betyder, at hvis en følelsesmæssige belastning eller et følelsesmæssigt traume forløses ved at blive bearbejdet og gennemlevet, da vil også den fysiske krops forsvarsmekanisme  løse sig op, og der vil ikke her udvikle sig varig dysfunktion i kroppen efter den midlertidigt øgede spændingstilstand. Men i de mange tilfælde, hvor en overvældende følelsesmæssig smerte enten undertrykkes eller helt fortrænges fra dagsbevidstheden, da vil reaktionen i den fysiske krop forblive dér i en slags “fastfrosset” tilstand, og den stærkt øgede spændingstilstand i de ramte områder af kroppen vil på længere sigt påvirke den biologiske funktion af lokale kirtler, organer og andre kropsvæv, med forskellig kropslig dysfunktion som resultat – ledsaget af den manglende følelsesmæssige frihed eller måske følelsesmæssige forkrampning, som det medfører at holde fortrængte og undertrykte følelser under låg. Men det er selve kontraktionen som fastholder følelsen og den følelsesmæssige smerte i kroppen.

Man arbejder i SHEN terapien med fire følelsesmæssige centre: et Rodcenter, et Kath center (beliggende mellem symfysen og navlen), et Solar Plexus center og et Hjertecenter. Og uttalige kliniske observationer har vist, at specifikke følelser knytter sig til bestemte centre og derfor altid vil påvirke den fysiske krop i det område, hvor det pågældende center findes. Eksempelvis vil en dyb sorg primært opleves i Hjertecenteret, og den somatiske affekt vil ramme brystområdets organer, kirtler og andre væv. Den vil ramme hjertet, lungerne, store og små blodkar og den ofte lidt oversete kirtel Thymus, hvis funktion har stor betydning for opretholdelsen af et velfungerende immunforsvar.
– – –
SHEN terapien er udviklet og udformet, så den direkte retter sig mod systematisk at bringe dybtgående afspænding ind i de områder af kroppen, hvor traumatiske følelser er blevet fastholdt eller direkte “fanget” af den automatisk udløste kontraktion. Og kliniske forøg har vist, at ophævelse af den kropslige spændingstilstand, måske opretholdt gennem mange år, genopretter de belastede biologiske kropsfunktioner. Selve redskabet i terapien er – foruden et solidt kendskap til de nævnte teorier og de heraf udviklede SHEN teknikker – terapeutens to hænder eller rettere den del af terapeutens eget biofelt, som man har kunnet konstatere uophørligt bevæger sig fra den højre hånd til den venstre som en del af et lukket kredsløb, hvor “strømmen” forløber op gennem venstre arm til skulderen, fortsætter tværs over den øverste del af kroppen til højre skulder, ned gennem højre arm til hånden, hvorfra den altid igen vil søge sig frem til venstre hånd, uanset hvor denne er placeret. Det er med denne del af terapeutens eget biofelt, det er muligt systematisk og effektivt at påvirke den nævnte spændingstilstand i de forskellige områder af klientens krop, hvorved den “skruestik” løsnes, som de traumatiske følelser er fastholdt i, så disse følelser, af den samtidigt øgede aktivitet i kroppens biofelt, igen kan føres op til overfladen i klientens dagsbevisthed. I forbindelse med at dette finder sted, vil klienten hyppigt opleve, at erindringer fra forlængst glemte hændelser kommer op i bevidstheden i den dybt afslappede tilstand på terapibordet. Erindringerne ledsages ofte af  billeder af situationer, klienten har været en del af, samt ikke mindst af følelser, som knytter sig til situationerne. Og netop dette at opleve sådanne følelser – som  man  måske tidligere i livet ikke kunne klar at vedkende sig – i forbindelse med at de frigøres og forlader kroppen er en væsentlig ting i forbindelse med denne terapi, som ikke sjældent bringer klienten en helt ny indsigt i sammenhænge i hans/hendes liv, som det før var vanskeligt at forstå. Herved fremmes også den personlige udvikling.
– – –
Undervejs i sit arbejde havde Pavek et frugtbart samarbejde med bl.a. mange læger i USA, og det gav ham værdifulde muligheder for, i forbindelse med udviklingen af SHEN terapien, at afprøve den i hospitaler og klinikker på flere forskellige patientgrupper, bl.a. migrænepatienter, patienter med svære depressioner og med psykogent betingede smertetilstande. Og jeg forestiller mig, at i dette samarbejde har det haft stor betydning, at den teori, Pavek udviklede sin terapi på baggrund af, hvilede solidt på allerede anerkendt viden indenfor de tre discipliner, der kendes som psykologien, biologien og fysikken – forstået på den måde, at man indenfor psykologien sætter udviklingen af psykosomatiske  dysfunktioner i forbindelse med den kropslige erfaring af undertrykte følelser, og at man ud fra biologien kan forklare den kropslige dysfunktion, der kan opstå som et resultat af en øget spændingstilstand i den fysiske krop, ligesom man ud fra fysikken kan forklare bevægelsesmønstrene i det biofelt, som både gennemstrømmer og omgiver kroppen.
Rent faktisk har Richard Pavek, ud fra den nævnte referensramme, udviklet en teori, han selv betegner som: En ny model for psykosomatiske sygdommes opståen – og ud fra denne teori har han så udviklet en  terapi som har vist sig at være virkningsfuld overfor disse hidtil behandlingsmæssigt problematiske tilstande. Selv finder jeg dette ret epokegørende!

Der knytter sig således hverken mystik eller magi til SHEN terapien. Den er udviklet på videnskabelig basis som en rationel metode til frigørelse af de spændinger i kroppen, som undertrykte eller fortrængte følelser forårsager og til lindring af de følelsesmæssige forkrampninger, som er fulgt med fortrængningen. Terapien er for mennesker – klienter såvel som terapeuter – som ønsker at kunne forstå, hvad det er, der sker i forbindelse med en terapi af denne type.

SHEN terapien har et bredt anvendelsesområde, hvorfra kan nævnes Migræne, irritabel tyktarm, spiseforstyrrelser som Bulimi og Anorexi, præmenstruelt syndrom og smertefulde menstruationer, seksuel dysfunktion uden biologiske årsager, tilbagevendende mareridt hos børn, alle slags stresstilstande, kroniske lændesmerter uden medicinsk påviselig årsag samt andre uforklarlige, kroniske smertetilstande. Udover lindring af disse problemer oplever stort set alle, som har været igennem et terapiforløb, at deres livsholdning er blevet langt mere optimistisk end før. De oplever at have fået et mere afslappet forhold til mange af dagliglivets problemer, og specielt oplever mange at have fået mærkbar større selvtillid og at de både følelsesmæssigt og socialt er blevet mere åbne. Terapien har også vist sig velegnet som kriseterapi i akut opståede situationer.

Der hvor terapien i dag er kendt ( i USA, Canada, England , Scotland og Irland samt i beskedent omfang nu også i Norge, Sverige og Danmark) anvendes den bl.a. af mange massage- og fysioterapeuter, af læger, sygeplejersker, kiropraktorer, psykologer og psykoterapeuter. Og det er interessant at notere sig, at adskillige psykologer og psykoterapeuter, som har haft klienter i årelange terapiforløb, har oplevet, at de samme klienter, efter et relativt kort SHEN terapiforløb pludselig føler sig i stand til at gå videre i livet uden den støtte, de før søgte gennem psykoterapien. Uddannelse i denne terapi har også vist sig at tiltrække mange, som allerede forud arbejdede med én eller flere alternative behandlingsformer. Og selv om SHEN terapien kan stå alene, kan den udmærket kombineres med visse andre terapier, hvor man finder dette relevant.
– – –
For år tilbage blev der i USA, hvor terapien har sin oprindelse, etableret en international SHEN terapi forening (ISTA), som bl.a. har til opgave at sikre en ensartet kvalificeret uddannelse af alle SHEN terapeuter overalt på kloden samt at overvåge, at alle uddannede SHEN terapeuter deltager i obligatorisk efteruddannelse med visse fastlagte mellemrum.

Uddannelsen til SHEN terapeut (Certified SHEN Practitioner) er fast struktureret, men er løbende genstand for justeringer efter behov. Første del af uddannelsen består af et grundkursus på 8 kursusdage med intensiv undervisning både praktisk og teoretisk, men med hovedvægten lagt på at indlære den praktiske anvendelse af de mange forskellige håndpositioner, som hører med til en SHEN session – de såkaldte SHEN teknikker – og hvor deltagerne i forbindelse med grundig instruktion, øver sig på hinanden.

Man gennemgår dette kursusforløb 2 gange og kan derefter søge optagelse på det to-årige certificeringsprogram. Her bliver man tilknyttet en mentor, som er medansvarlig for det videre uddannelsesforløb, der bl.a. indebærer, at man arbejder hjemme med egne klienter og løbende får dette arbejde superviseret af sin mentor. Uddannelsen kræver også, at den studerende selv gennemgår et SHEN terapiforløb med henblik på at rydde op i egne følelsesmæssige blokeringer, så man står bedre rustet til at hjælpe andre.
Vælger man at nøjes med deltagelse i de første grundkurser, giver denne deltagelse ret til at anvende de lærte teknikker sammen med en allerede erhvervet professionalisme indenfor et andet behandlingsområde, man er uddannet i og arbejder med. Er man f.eks uddannet massageterapeut, akupunktør, læge, fysioterapeut med egen klinik eller lignende, har man lov til at anvende SHEN teknikkerne som et supplement  til den behandling, man i øvrigt praktiserer. Men man har ikke lov til at kalde sig SHEN terapeut.
Detaljerede oplysninger om uddannelsen, om uddannelsessteder og om, hvad det koster at uddanne sig vil man til enhver tid kunne få ved at rette henvendelse til den tidligere nævnte internationale SHEN terapi forening (se adr. nedenfor).
– – –
Før jeg selv blev bekendt med denne terapis eksistens og dens muligheder, havde jeg bag mig 37 års aktivt arbejde som sygeplejerske og havde desuden gennem en årrække skaffet mig erfaring på forskellige niveauer med alternative terapier som Rebirthing, Reiki Healing, terapi med blomsteressenser og visse af NLP teknikkerne, ligesom et indgående kendskab til Martinus Kosmologi  har givet mig en slags fortroligt forhold til den menneskelige energistruktur og dens samspil med den fysiske krop. Det er på denne samlede baggrund, jeg betragter SHEN terapien som en unik terapi, der har noget at tilbyde, som ikke tidligere har været tilgængeligt. Og terapien må forventes på et tidspunkt at ville få en betydelig udbredelse indenfor det komplekse system, vi kalder “sundhedsvæsenet”. Det er nærliggende at formode, at det en dag i fremtiden vil være lige så naturligt at henvise patienter med psykosomatiske dysfunktioner til SHEN terapi, som det i dag er at henvise til f.eks. fysioterapi eller til samtale hos psykolog – netop fordi man med SHEN terapien i én og samme behandling kan påvirke både spændingerne i den fysiske krop og den psykiske/emotionelle tilstand.
Hvor langt ude i fremtiden denne dag ligger, vil have en nøje sammenhæng med, om der findes mennesker, som vil kunne føle inspiration til at uddanne sig som SHEN terapeuter og til at arbejde med denne unikke terapi, så dens reelle muligheder for forbedring af såvel kropslig som følelsesmæssig sundhed kan blive tilgængelig for i det mindste en del af det overordentlig store antal mennesker, som kæmper sig gennem dagligdagen med både fysiske og følelsesmæssige problemer, som ingen synes at kunne hjælpe dem med, men som måske tværtimod, efter langvarige medicinske undersøgelser, har fået det lidet opmuntrende budskab, at det må de lære at leve med.

Men med min baggrund i det danske Sundhedsvæsen og den medicinske verden står det også ret klart for mig, at vi ikke kommer igennem til denne verden med vores såkaldte “alternative tilbud”, før vi kan tilbyde ikke blot en terapi, som viser sig gang på gang at være virkningsfuld overfor dysfunktioner, som lægevidenskaben har måttet melde pas overfor, men samtidig en terapi, hvis virkning kan forklares i et sprog, der også  kan forstås  af mennesker, der har den medicinske verdens måde at tænke på.
Som den første certificerede SHEN terapeut i Skandinavien har jeg følt et behov for med denne artikel at gøre andre bekendt med, at SHEN terapien findes – udviklet gennem mange års seriøs og utrættelig forskning (og under stadig udvikling) – klar til at blive taget i brug også i vores del af verden af såvel mennesker, som ikke tidligere har følt sig tiltrukket af at arbejde med alternative terapiformer, som af terapeuter, der måske af og til har følt, de gerne ville have bragt deres klienter en lidt mere varig hjælp.
– – –
Litteratur:
Handbook of SHEN: Rich.R.Pavek. The SHEN Therapy Institute, Sausalito, California. 1987.
Emotion and the Contractility Factor (a new Model for Psychosomatic Disorders): Rich.R.Pavek. 1988. Artikel. (foreligger i dansk oversættelse). Følelse och sammantrækkelighedsfaktoren. En ny model for psykosomatiske sygdommes opståen.
Assumptive Models and Research in Biofield Therapeutics: Rich.R.Pavek. The Biofield Research Institute, Sausalito, California. 1994. (forskningsrapport).
– – –

Artikel publicerad december 2001 med tillstånd av Tove Asmussen av:
Eva Dillner

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts