|

Mötet med markägare en fullträff

Att bjuda in markägare till informationsmöte med kommunen blev en fullträff. Vi är så nöjda.

Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland har stött och blött frågan – hur kan vi gå tillväga? Hur kan vi hitta fler möjligheter för bostäder? En förutsättning för inflyttning samt stävja utflyttningen från Sydöland. Kommunen kan inte uppmuntra markägare att stycka av mark, samtidigt såg vi ett glapp mellan möjligheter och verklighet. Vi lusläste översiktsplanen, granskade kartor, läste på om strandskydd, Natura 2000, landskapsbildskydd, riksintresse för kulturmiljö och världsarv. Åkermark är det värdefullaste vi har. Vi klurade om vi skulle kontakta markägare direkt och kände att det blir för påfluget. Till sist landade vi i ett informationsmöte – om du är intresserad av möjligheten att stycka av mark, så här fungerar det.

Intresset var precis vad vi önskade. Markägare från byar spridda över hela Sydöland. Vi samlades på Drottning Ödas i Össby.

Från kommunen kom Ylva Hartman Magnusson – planarkitekt, Marcus Lundkvist – tf stadsarkitekt, Lise-Lotte Hagström – miljöhandläggare och Per-Olof Johansson – ordf samhällsbyggnadsnämnden. Båfrågegruppen i Nätverk Sydöland består av Eva Dillner (Ventlinge socken) – sammankallande, Lisa Lundqvist (Smedby socken), Ulrika Parboäng (Ås socken), Hans Sabelström (Ås socken) och Marion Rasmussen Nilsson (Södra Möckleby socken).

Ylva Hartman Magnusson hade förberett en specialpresentation för kvällen:

Därefter blev det många frågor, bland annat:

  • Hur heliga är gränserna för Natura 2000? När de ritades in undersökte man inte varenda millimeter. Kan nog vara bra att att inte börja där.
  • Mark som ligger i träda är oftast mindre odlingsbar mark som nu skulle ge mer som tomtmark. Något att se över när översiktsplanen görs om. (bönderna får EU bidrag för att lägga åkermark i träda, det blev mer gynnsamt att inte odla där marken ändå inte gav så mycket).
  • Var går gränsen för strandskyddet? Mörbylånga kommun har det striktaste, 300 meter.
  • Kan man bygga nära vindkraftverken i Kristinelund? Kan nog bli svårt.
  • Kan kommunen hjälpa med förslag vad som är möjligt på en viss mark? Nej det vore inte lämpligt.
  • Hur hittar man gränser för Natura 2000 med mera? På kommunens externa karta kan man välja lager för strandskydd med mera. Det blir inte så många bara fläckar på Sydöland:
Extern karta Mörbylånga kommun, skyddsgränser Sydöland

Efteråt stannade kommunens representanter kvar och svarade på enskilda frågor. Det var en hel del som tog tillfället i akt att ställa specifika spörsmål. Det var också några markägare som inte kunde komma just denna kväll. Deras frågor tar nu kommunen vidare.

Allt som allt en lyckad kväll, med kommentarer som det här har ni gjor bra, stort tack för ett mycket bra möte, goda mackor – bakar de baguetterna själva? Ett stort tack till kommunens företrädare och Drottning Öda för utmärkt förtäring.

Att hitta lösningar på Sydöland kan vara krångligt, men jag tänker att om en markägare lyckas hitta rätt, blir det lättare för nästa, och nästa. Vi i bofrågegruppen hjälper gärna till att förmedla kontakter och puffa vidare för att hitta möjligheterna.

PS 31/3
Nu har Länsstyrelsen tagit fram ett stöd för hur man kan bedöma brukningsvärd jordbruksmark i planeringen! Planeringsunderlag brukningsvärd jordbruksmark Kalmar län (hushallningssallskapet.se)

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts