ÖP Årsvik
| |

Hur hittar vi mer byggbar mark?

Det kan ju tyckas vara en lite udda fråga när det planeras för fullt i Grönhögen. Men nu är landsbygden het. Kommunen driver inflyttningskampanj. I första nyhetsbrevet för Här kan du bo, kan vi läsa om tomter och bostäder i området “Känna”. I området “Skapa” har kommunen sålt de senaste tomterna som släpptes i Kastlösa. I området “Vara”, japp det är vi, Sydöland, finns några enstaka tomter på östra sidan. Annars är det fortfarande “allt säljs” som mäklaren berättade om för arbetsgruppen Bofrågor i våras. De få hus som kommer ut på marknaden går åt som smör i solsken. Tomter som länge låg osålda i Södra Möckleby har inte bara sålts, det byggs! Likaså på tomterna i Ventlinge, Enetri och Össby. Vi tror att trenden kommer att hålla i sig. Jag har lagt lite tid på att lusläsa Översiktsplanen. Där finns mycket intressant, bland annat identifieras möjlig byggbar mark i de större byarna (gulstreckat, alt helgult om färdigplanerat för bostäder):

I Södra Möckleby äger kommunen en del mark som relativt lätt kan läggas ut till försäljning. Kommunen jobbar nu med att ta fram dessa tomter. När det gäller privata markägare oavsett om det är i Södra Möckleby, Össby eller annan mark där VA, fiber, el och vägar finns, är det lite mer komplicerat. Kommunen bör vara neutrala, och varken uppmuntra markägare att stycka av, eller tvärtom. Däremot ska det vara lätt att hitta information. På ett av vårens möten berättade mäklaren “Om en markägare vill stycka av och sälja tomter måste förhandsbeskedet vara klart från kommunen. Däremot kan själva avstyckningsavgiften läggas i försäljningen. Förhandsbesked kostar runt 15 000 kr, avstyckning cirka 60 000 kr för 2-3 tomter. För mer än 4 tomter krävs detaljplan, kostnaden ligger runt 150 000 upp till 500 000 kr för 14 tomter. Priser är ej exakta! För kombinationen bra tomt och bra läge får markägaren igen pengarna.”

Vi diskuterade om vi skulle bjuda in till möte, lägga ut information likt Grästorps kommun, eller helt enkelt börja med att berätta att det finns intressenter som vill bygga och bo på Sydöland. Varje potentiell avstyckning har sina speciella omständigheter, sakkunniga på Miljö & Bygg kan lotsa dig vidare. Hör gärna av dig till oss i nätverket om du har idéer eller frågor hur vi bättre kan informera om och underlätta processen.

Vatten och avlopp, VA En fråga som kommit upp är om överföringsledningen för VA från Grönhögen österut har kapacitet om flera markägare i småbyarna på alvaret vill stycka av 5-10 tomter var. Att hela VA-nätet byggs ut är avgörande för att ta fram byggbar mark i resterande byar, framförallt på hela östra sidan. På kommunens hemsida hittar vi VA-planen samt hur utbyggnaden av VA fortlöper. Arbetsgruppen VA i Nätverk Sydöland har tagit fram förslag hur Mellby och Bjärby kan gräva själva och ansluta till det kommunala nätet. Ett nytt arbetssätt för kommunen, men om dessa pilotprojekt faller väl ut är det en snabbare väg framåt som främjar byggande, boende, verksamheter och inflyttning.

Goda nyheter för Grönhögen. Detaljplanen för bollplanen är ute på samråd. Alla dokument med länkar hittar du på sidan Ventlinge 7:91
Det väsentliga:“Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation med mindre bostadshus på den gamla fotbollsplanen i Ventlinge. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett boende att kunna åldras i. Området planläggs för bostadsbebyggelse, detta för att göra det möjligt för seniorboende där b.la. äldre fortsättningsvis kan få möjlighet att bo kvar på sin hemort när det gamla huset blir för stort och arbetssamt att sköta. Den nya bebyggelsen skall anpassas till den befintliga bebyggelsens skala och hållas låg. Endast enplanshus tillåts. Ny bebyggelse skall utformas med puts eller träfasader. Största tillåtna byggnadsarea max 150 m2 fördelade på huvudbyggnad 120 m2 och komplementbyggnade 30 m2. Planförslaget medger en bebyggelseökning med tolv nya bostadstomter. Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter. Högsta nockhöjd är 6,0 meter.”
Det här kommer bli jättebra. Om jag inte hade haft verksamhet hemma hade detta varit ett superalternativ. Med takfönster så man kan se stjärnhimlen.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

4 Comments

  1. Det är ju glädjande att det byggs något i Össby, men det behövs byggnation även i de andra byarna i Gräsgård om de inte ska försvinna!

  2. Det är ju glädjande att det byggs något i Össby, men det behövs byggnation även i de andra byarna i Gräsgård om de inte ska försvinna!

  3. Du har helt rätt. Vi jobbar med det. På östra sidan är utbyggnad av VA avgörande för att få bygglov. Hela processen att söka förhandsbesked och stycka av mark måste göras smidigare och förutsägbart.

  4. Du har helt rätt. Vi jobbar med det. På östra sidan är utbyggnad av VA avgörande för att få bygglov. Hela processen att söka förhandsbesked och stycka av mark måste göras smidigare och förutsägbart.

Comments are closed.