Befintliga gårdsverk Kristinelund, lokalisering i geografin
|

Vindkraft på torra land

Ölandsbladet 20 april 2024 bjöd på ännu ett samråd, denna gång på torra land. Ett avbräck från de storslagna planerna till havs med hundratals vindkraftverk upp till 425 meter höga. Vid Kristinelund på södra Öland står nu fem vindkraftverk som är 45 meter höga. Tillräckligt låga för att inte ha hinderbelysning, men väl synliga på 9 kilometers avstånd.

Nu vill man ersätta de fem låga gårdsverken med tre begagnade vindkraftverk 110 meter höga. Jag skickade några frågor till projektledaren:

Med de högre verken tillkommer krav på hinderbelysning. Vad planeras och på vilken höjd? 

För vindkraftverk lägre än 150 m totalhöjd (här är max 110 m) gäller medelintensivt rött blinkande ljus. 2000 cd såväl dag som natt. Belysningen placeras på maskinhusets tak. Vi kommer att utreda möjligheterna att använda sk behovsstyrd hinderbelysning samt utreda möjlighet till aktiv avskärmning.

Ytan för transformator/energilagring nämns. Hur hög blir byggnationen? Med vilken metod ämnar man skapa mellanlagring av energin från vindkraft och framtida solkraft?

Höjden för batterilager, som är den teknik som i dagsläget har störst potential, är ca 3 m. Vi kommer beskriva detta i den bygglovsansökan som ska lämnas in tids nog.

Vilken typ av batterier som har bäst tekniska/ekonomiska/miljömässiga förutsättningar får framtiden utvisa och anläggningen kommer att upphandlas när alla tillstånd föreligger.  

Jag har begärt ut samrådsunderlaget för Natura 2000 ansökan. Sista dagen att lämna in synpunkter till Norconsult är 10 maj 2024. Här kan du läsa hela samrådsunderlaget:

Relevant i frågan kan vara en tidigare ansökan om att uppföra sex vindkraftverk 130 meter höga på fastigheten Albrunna 29:1. Du kan läsa mark och miljödomstolens avslag här:

Bland annat nämns “Verken vid Grönhögen är 45 meter höga och syns på ett avstånd om 9 kilometer, vilket ska jämföras med de nu planerade 130 meter höga verken med kraftigare tornkonstruktion.”

Mörbylånga kommun har en vindbruksplan gemensam med Borgholms kommun. Den skrevs då man hade betydligt mindre kunskap om energisystem och vindkraft, och då var verken avsevärt mindre. Översiktsplanen i Mörbylånga ska revideras, och då även naturligtvis vindbruksplanen. En närliggande kommun som kommit längre i processen är Oskarshamn. Här kan du läsa deras vindbruksplan som nu är ute på samråd. Tematiskt tillägg till översiktsplan – Vindbruk, Oskarshamns kommun – samrådshandling (2).pdf:

I Oskarshamns kommun förslag på ny Vindbruksplan, har de bland annat kommit fram till det inte är möjligt med landbaserad vindkraft på grund av närhet till bebyggelse

I vindbruksplanen har en avvägning gjorts mellan vindkraftsintressen och övriga intressen. Utgångspunkten har varit att större delen av kommunen har en vindpotential som är intressant för kommersiell vindkraft. Detta intresse har sedan vägts mot bevarandeintressen för natur och kultur, landskapsbild, hänsyn till boende och verksamheter samt andra markanvändningsintressen som infrastruktur och bebyggelse.
Utifrån detta identifierades inga möjliga områden på land, främst med hänsyn till kommunens ställningstagande om avstånd till bostäder.

Vad händer framöver? Det första är Natura 2000 prövningen, synpunkter ska vara innne senast 10 maj. Därefter miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansökan om bygglov.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

Leave a Reply